Styrelse

Senast uppdaterad fredag, 18 maj 2018 18:07 Publicerad 18 maj 2018

Styrelsen i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare (kassör) och minst tre och högst sju övriga ledamöter. Dessa väljs av årsmötet. Befattningshavare i övrigt utses av styrelsen bland dess egna medlemmar och i viss utsträckning även bland utom styrelsen stående personer.

Styrelse för verksamhetsåret 2018/19 valdes den 17 maj. Den består av:

Ordförande: Lars Lundqvist — tillika vice webredaktör och ansvarig för sociala medier
Vice ordförande: Lars-Erik Hansen
Sekreterare: Dag Björklund — tillika klubbmästare, standarbärare, matrikelförare, arkivarie och webredaktör
Skattmästare: Lämnad vakant, under befullmäktigande åt styrelsen att senare utse sådan
Övriga ledamöter: Tommy Reuterskiöld — tillika ämnes och kursansvarig samt gästboksansvarig
                           Daniel Pubols                                                                           

Utom styrelsen: Martin Olsson — teknisk konsult

____