Intryck från arkivveckan 2004

Senast uppdaterad tisdag, 08 oktober 2013 07:17 Publicerad 28 juli 2007
Sällskapets ordförande Per-Ola Karlsson ger här en sammanfattning av AVEC 04 som gick av stapeln i Stockholm den 21-23 april, där Sällskapet Emil Hildebrands Vänner mycket tacksamt var medarrangörer.

Ett hav av konferenssugna arkivarier samlades i Folkets hus för att delta i AVEC 04, arkivveckan 2004, den 21-23 april. Sällskapet Emil Hildebrands Vänner deltog både i planerandet och genomförandet av konferensen och arrangemanget blev enligt min mening mycket lyckat. Omdömen från konferensbesökarna pekar på att detta också är det allmänna intrycket.

Jag vill här passa på att ge ett stort tack till Dag Björklund, Lars Borneland, Lisa Qviberg och Sofia Stangefelt för ett mycket förtjänstfullt volontärarbete.

Styrelsen var, förutom undertecknad, representerad av Anastasia Pettersson och Kristina Rosén. I vimlet syntes dessutom åtskilliga Hildebrander, även om vi enligt hedersmedlemmen Christian Richette kunde varit mer synliga (likadana kläder kanske?). Han uttryckte dock en viss stolthet över att det lilla sällskapet som bildades av en slump numera nämns med respekt i arkivvärlden. En annan hedersmedlem, Petra Dornbusch Lind, framförde också mycket uppskattande ord om vårt arbete. Undertecknad fick dessutom sista dagen äntligen möjlighet att skaka hand med Riksarkivarie Tomas Lidman och överlämna senaste numret av Den lille fascikeln. Lidman lovade på stående fot att bli medlem och fundera över hur han i framtiden på bästa sätt ska kunna stötta sällskapet.

Den enda besvikelsen var att förhållandevis få studenter närvarade; endast hälften av innevarande kurs tog chansen att delta. Med tanke på hur svårt det kan vara att få en arbetsgivare att betala arrangemang av detta slag (om man inte arbetar på Riks- eller stadsarkivet) och att det i princip krävs fast anställning innan det kan bli möjligt - var det en svag uppslutning. En del av skulden ligger emellertid hos undertecknad som borde varit tydligare med att föra fram att det var okej att delta trots att det var praktikperiod. Jag har förstått att en del antog att de inte skulle få tillåtelse att gå och då inte ville kasta 310:- i sjön, något som är lätt att förstå. Jag hade emellertid kunnat stå som referens för de studenter som eventuellt möttes av en avig inställning vid sina praktikplatser.

 

Vad gäller innehållet kan konstateras att Berndt Fredrikssons seminarium om arkivvetenskap var högintressant för både nuvarande studenter och de arkivarier som varit verksamma några år. Brännande utbildningsfrågor är till exempel hur kravet på (framför allt IT-relaterade) vidareutbildningar ska följas upp och hur konkurrensen från den kommande 120/160-poängsutbildningen på Mitthögskolan ska mötas. Fredrikssons budskap var att kortare fortbildningar (5-10p) bör komma igång och erbjudas redan etablerade arkivarier och att Mitthögskolans utbildning kan ses som ett intressant försök men som inte kan sägas ge konkurrensfördelar gentemot stockholmsstudenterna på arbetsmarknaden. Hur det blir med den saken återstår att se men diskussionen kommer fortsätta och Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer att vara en av aktörerna. Var så säkra!

Andra intressanta seminarier tog upp Riksarkivets digitala långtidslagringsprojekt i Boden, som äntligen kommit igång, och den nya arkivlagstiftningen "lagen om allmänna handlingar" som är tänkt att ersätta den nuvarande "arkivlagen". Tydligen har utredningsarbetet vad gäller den nya lagstiftningen fastnat och vi vet inte när förändringen egentligen kommer att genomföras. Andra seminarier och föredrag fokuserade på tillgängliggörandet av arkiv och arkivmaterial och några av dessa hämtade in internationella exempel. Mest intressant var ett föredrag hållet av brittiskan Katie Norgrove, som deltagit i en brittisk kampanj med syfte att medvetandegöra arkivens existens för allmänheten, en sorts motsvarighet till arkivens dag men med en mycket högre budget och ambitionsnivå. Från Norge fick vi rapporter om ABM- samarbete och vi fick också veta att norrmännen lägger upp nationella bevarandeplaner för enskilt arkivmaterial. Med hjälp av oljestinna plånböcker får man anta.

På många sätt handlar dock sådana här konferenser mer om att fånga upp aktuella trender och tendenser än att utforma konkreta handlingsprogram. En tydlig trend är att många i dessa tider av krympande resurser, efterlyser ökat samarbete och ett tydligare synliggörande gentemot brukare och politiker. Mest intressant i detta sammanhang var Riksarkivarie Tomas Lidmans avslutande tal som får anses vara den första rejäla programförklaring som han utfäst. Lidman använde en jämförelse mellan arkiven och biblioteken (inte helt oväntat) för att kunna spegla utvecklingen de senaste tio åren, läget i dag och tänkbara vägar att vandra i framtiden. Lidman tycktes något oroad över den enorma tillväxt (jämfört med KB) av arkivmaterial som arkivverket varje år måste hantera. Vad detta kommer att innebära i praktiken ska bli intressant att se.

Att redogöra för den mängd seminarier och föredrag som hölls låter sig inte göras utan jag hänvisar istället till nästa nummer av Tema Arkiv där f.d. Hildebrandordföranden Lars Lundqvist kommer att summera arkivveckans innehåll. Något eller några av seminarierna kommer säkert att sätta spår även i Arkiv, samhälle och forsknings spalter.

Föredrag och summeringar av seminarier kommer inom kort att ligga ute på arkivveckans hemsida. Det går också bra att kontakta Per-Ola Karlsson (08-634 99 26) för frågor.

Bakom Arkivveckan stod SASS - Svenska arkiv i samverkan - och i organisationskommittén för AVEC 04 ingick utöver Sällskapet Emil Hildebrands Vänner, även representanter för DIK-förbundet, FA, NAF, Riksarkivet och landsarkiven, Stockholm stadsarkiv samt Svenska arkivsamfundet. Svenska kommunförbundet gav också sitt stöd åt arrangemanget.