Term DefinitionTags
Sveriges provnings- och forskningsinstit Denna organisation, som tidigare hette Statens provningsanstalt, har bland annat till uppgift att...
Tryckfrihetsförordningen Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar som kom till redan år 1766...
Typarkiv och typexemplar Vid urvalsbevarande (se nedan) har man ibland valt att bevara ett arkiv i sin helhet (typarkiv) e...
Universitetsutbildning Universitetsutbildning inom arkivvetenskap ges vid följande orter: Stockholms universitet, G...
Upphovsrätt Upphovsrätten har under senare år vid ett par tillfällen kommit i konflikt med tr...
Ursprungsprincipen Ett annat ord för proveniensprincipen, d.v.s. den arkivteoretiska doktrin som innebär a...
Urvalsbevarande Urvalsbevarande är en metod som tillämpades framförallt under 1970- och 1980-talen...
Utgallra Denna term användes tidigare för att beteckna gallring av en hel serie: "Med gallr...
Volymer En volym är enligt läroboken Arkivvetenskap (red. Anna Christina Ulfsparre) en "[f...
Watt Något du får lära dig leva utan om du arbetar i depå....
Wordfiler Vanligt förekommande elektroniska filer som lättast arkiveras efter att ha utskrivits p...
Xylofoner se Ö-serier....
Y-serier Förekommer allmänt i arkiv förtecknade av personer som gått en dagskurs i f&...
Zwischenarkiv Detsamma som records centre....