Term DefinitionTags
Överlämna Formellt överföra ansvar för arkiv....
Proveniensprincipen Arkivvetenskaplig teori som bygger på respekt för arkivens ursprungliga ordning och so...
Quadra Fyrkantig på latin. Kan användas för att beskriva en handlings eller volyms fyrka...
Records manager Records manager är den engelskspråkiga världens namn på en arkivarie som arb...
Regeringskansliets arkiv- och dokumentce Regeringskansliets arkiv- och dokumentcenter är centralarkiv för myndigheten Regeringsk...
Registratur Ordet registratur användes förr för att beteckna renskrifter av koncept (utkast) o...
Registrering Registrering är den verksamhet som Sekretesslagen i sitt 15:e kapitel kräver att myndig...
Rensning Rensning innebär i den offentliga sektorn att avlägsna sådana handlingar som inte...
Reversal Reversal, är det ord som används inom arkivvärlden för att beteckna ett kvitto...
RiksarkivetRiksarkivet är arkivmyndighet för de centrala statliga myndigheterna i landet och dessutom chefsmy...
Samling En samling är ett bestånd av handlingar som inte vuxit fram på ett naturligt s&a...
Serie Serier definieras i Arkivvetenskap (red. Anna Christina Ulfsparre) som en följd av volymer e...
Signum Ett signum är en beteckning som i ordnings- och förteckningsarbetet antingen ås&a...
Släktforskning Släktforskningen är en livaktig folkrörelse och merparten av arkivinstitutionernas...
Stockholms stadsarkiv Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet i Stockholms stad och, på uppdrag av Riksarkiv...
Strukturprincipen Detta är ett annat namn på principen om att ett arkivs ursprungliga inre ordning skall...
SVAR SVAR (Svensk Arkivinformation) är en byrå inom Riksarkivet som arbetar med att tillg&a...
Svensk arkivbibliografi Den som är intresserad av att läsa om arkiv kan tack vare föreningen Svenska arkiv...
Svenskt arkiv Skrivmateriel som uppfyller Riksarkivets tekniska krav får märkas med beteckningen &qu...
Svenskt diplomatarium Svenskt diplomatarium är en enhet inom Riksarkivet som tillgängliggör medeltida ha...