Term DefinitionTags
Huvudavdelningar Förteckningsplanens grupper, inom vilka serier av handlingar som innefattas av grupperingen ...
ICA International Council on Archives, grundades 1948 på initiativ av UNESCO för att skapa...
Inre ordning Ett led i proveniensprincipens två led: Att varje arkiv skall bevaras som en friståen...
Intensivdataområde Geografiskt område inom vilket arkivhandlingar ska bevaras i större utsträckning ...
ISAD - G General International Standard Archival Description. Det internationella arbetet med att standard...
ISO Internationella standardiseringsorganisationen. Det internationella standardiseringsorganet f&oum...
ISO 15489ISO-standarden för Records Management....
Janus I romersk religion ingångens och begynnelsens gud, åt vilken årets första m...
Klimatarkiv Arkivlokal som uppfyller krav på bl.a. kontrollerad temperatur och luftens renhet. Klimatar...
Korshänvisning Hänvisning mellan serier i förteckningens anmärkningskolumn. ...
Krigsarkivet Krigsarkivet förvarar och vårdar arkiv från försvarets samtliga myndigheter....
Kungliga biblioteket (KB) KB tillkom under 1500-talet och blev svenskt nationalbibliotek 1661. I samband med detta fi...
Landsarkiv Arkivmyndighet för statliga civila myndigheter inom sitt distrikt samt för kyrkokommuna...
Landstingsarkiv Landstingsarkiven är handläggande och verkställande organ för landstingens ar...
Likställighetsprincipen Allmänhetens rätt till samma möjligheter vad gäller tillgång av befintli...
Mögel Term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olik...
NAD Förkortning för "Nationell arkivdatabas". NAD är ett stort gemensamt bes...
Ö-serier Serier innehållande de volymer som förvirrat står kvar efter ordningsarbetets sl...
Offentlighetsprincipen Grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning. Den h...
Överföra Flytta över (handlingar/uppgifter till annan databärare/annat medium)....