Bokföringsnämnden
Definition:

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen. På deras hemsida finns bland annat deras allmänna råd om arkivering av bokföringsmaterial.